Tin học (50)

Bài tập IOE lớp 5

Bài tập IOE lớp 5 Bài tập luyện IOE qua các vòng-chương trình tiểu học Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Giáo án Tin 9 cv5512

Giáo án Tin 9 cv5512 Năm học 2021-2022 Môn: Tin Học 9 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Bài thi giữa kì II môn Tin học

Bài thi giữa kì II môn Tin học BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KÌ I - LỚP 5 Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


TIn học 6, học kì 2

Đề kiểm tra học kì 2 Tiết 35: Lớp 6 Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


50 đề thi vào 10 theo chuẩn cấu trúc đề

50 đề thi vào 10 theo chuẩn cấu trúc đề  ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 1 Môn: Tiếng Anh 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Excel VBA Notes for Professionals

Tài liệu cơ bản Excel Excel VBA Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


HTML5 Notes for Professionals

HTML5 Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Java Notes for Professionals

Java Notes for Professionals 900+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


MySQL Notes for Professionals

MySQL Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


SQL Notes for Professionals

SQL Notes for Professionals 100+ pages of professional hints and tricks Môn: Tin học 1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat  2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu