ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8

NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: TOÁN

1. Anh THCS: https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat 

2. Anh tiểu học: https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc

Spinning

Đang tải tài liệu...


0.0 Bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8 <p>ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 TOÁN 8</p><p>NĂM HỌC 2022 – 2023<br>Môn: TOÁN</p><p><span style="background-color:rgb(0,132,255);color:rgb(255,255,255);">1. Anh THCS: </span><a href="https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat"><span style="background-color:rgb(0,132,255);color:rgb(255,255,255);"><u>https://www.facebook.com/groups/tienganhthcschat</u></span></a><span style="background-color:rgb(0,132,255);color:rgb(255,255,255);">&nbsp;</span></p><p><span style="background-color:rgb(0,132,255);color:rgb(255,255,255);">2. Anh tiểu học: </span><a href="https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc"><span style="background-color:rgb(0,132,255);color:rgb(255,255,255);"><u>https://www.facebook.com/groups/nhomtienganhtieuhoc</u></span></a></p>
0.0 0
 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC 

 TRƯỜNG THCS TRẦN pHÚ               MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2022- 2023

            MÔN TOÁN - LỚP 8 (thời gian 60 phút)

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

(MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ+ CỤ THỂ GIỮA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN 8)

TT

 

Chương/ chủ đề

Nội dung/ đơn vị kiến thức

Mức độ đánh giá

 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng

%

điểm

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

  
1

Chủ đề 1:

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Nội dung 1: Phép nhân đa thức

Nhận biết:

- Biết thực hiện phép nhân đơn thức với đa thức, nhân hai đa thức đơn giản. (Câu 1, 2)

- Nhận biết được các qui tắc về nhân đa thức với đa thức (Bài 1.a, b)

2

(0.5)

 

 

 

 

2

(1,0)

 

 

 

 

 

 

4

15%

 

Thông hiểu:

Thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức (câu 2)

- Thực hiện được phép tính nhân đa thức với đa thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng:

Vận dụng được phép nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức để làm các bài toán rút gọn, tìm x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 2:

Các hằng đẳng thức đáng nhớ

 

 

Nhận biết:

-  Biết khai triển các hằng đẳng thức đáng nhớ đơn giản.

(Câu 3; 4; 5); (Bài 1: c, d)

3

(0,75)

 

 

 

2

(0,6)

 

 

 

 

5

13.5%

 

Thông hiểu

- Hoàn chỉnh hằng đẳng thức để làm các dạng bài tập rút gọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng:

- Vận dụng được các HĐT để phân tích đa thức thành nhân tử

- Vận dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để rút gọn biểu thức tính giá trị biểu thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(1.0)

 

 

 

 

 

1

10%

 

 

Nội dung 3: Phân tích đa thức thành nhân tử

 

 

 

Nhận biết:

- Biết phân tích đa thức thành nhân tử đơn giản nhất 

(Câu 6)

1

(0,25)

 

 

 

 

 

 

 

1

2.5%

 

Thông hiểu:

Áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung hoặc dùng hằng đẳng thức vào việc phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử để giải bài toán tìm x.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng

- Vận dụng các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử vao việc phân tích đa thức thành nhân tử.

(Bài 2: a, b)

 

 

 

 

2

(1,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

10%

 

 

Nội dung 4: Chia đa thức

 

Thông  hiểu:

Hiểu và thực hiện được phép chia đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vận dụng:

Trình bày và thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức và chia 2 đa thức 1 biến đã sắp xếp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2

 

 

Chủ đề 2:

TỨ GIÁC

Nội dung 1: Tứ giác

Nhận biết: 

- Biết khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết của các tứ giác. Biết góc còn lại nếu biết được quan hệ của 3 góc đã cho. 

(Câu 7)

1

(0,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.5%

 

Thông  hiểu: 

Tính được góc còn lại nếu biết được quan hệ của 3 góc đã cho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nội dung 2: Hình thang, hình thang cân

Nhận biết:

Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình thang, một hình thang là hình thang cân. 

(câu 8,9)

 

2

(0,5)

 

 

 

 

 

 

 

2

2.5%

 

Thông hiểu:             

Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Nội dung 3: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Nhận biết: 

Biết tính chất đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.   (câu 10)

1

(0,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2.5%

 

Thông  hiểu: 

- Giải thích được tính chất đường TB của tam giác, của hình thang

- Hiểu được cách tính   độ dài đường trung bình của hình thang. 

-Trình bày, và tính được độ dài đường trung bình của tam giác

.(Hình vẽ Bài 4 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(0.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5%

 

Vận  dụng:

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn việc vận dụng định lý đường trung bình của tam giác, hình thang để giải toán cơ bản và nâng cao.

(Bài 4a ); (Bài 5 )

 

 

 

 

1

(0.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(1.0)

2

19%

 
Nội dung 4: Đối xứng trục; Đối xứng tâm. Hình bình hành

Nhận biết

- Biết trục đối xứng của một hình, hình có trục đối xứng. 

- Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành

-Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật. 

(câu 11); (câu 12)

 

2

(0.5)

 

 

 

 

 

 

 

2

2.5%

 

Thông hiểu

Hiểu và tìm được hình có trục đối xứng, tâm đối xứng .

Chứng minh được hai điểm đối xứng qua 1 điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến tâm đối xứng, trục đối xứng.

- Vận dụng linh hoạt các tính chất hình học vào giải toán. Chứng minh được tứ giác là hình bình hành, 

(Bài 4b ); 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

(1.0)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10%

 

Tổng

Tổng

14

40%

6

30%

2

20%

1

10%

23

100%

 

 

70%

30%

 

 

100%

 

Ghi chú

            - Hình vẽ được xem là 1 câu ở mức thông hiểu..

            - Các bài tập kiểm tra việc nhớ các kiến thức (công thức, quy tắc,...) được xem ở  mức nhận biết.

            - Các bài  tập có tính áp dụng kiến thức (theo quy tắc, thuật toán quen thuộc, tương tự SGK...) được xem ở mức thông hiểu.

            - Các bài tập cần sự liên kết các kiến thức được xem ở mức vận dụng thấp; có sự linh hoạt, sáng tạo được xem ở mức vận dụng cao.

Tài liệu cùng danh mục Đề Thi - Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học 2019-2020 trường thpt Đồng Đậu

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học 2019-2020 trường thpt Đồng Đậu giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề khảo sát chất lượng ngữ văn 12 năm học 2019-2020 trường thpt Đồng Đậu. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


45 bài văn 12 chọn lọc chương trình mới

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu 45 bài văn 12 chọn lọc chương trình mới có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay45 bài văn 12 chọn lọc chương trình mới có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu 35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay 35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12 có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu 35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay 35 đề phân tích tác phẩm văn học lớp 12 có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi hsg môn ngữ văn 11 trường thpt Đô Lương 2 năm 2014-2015

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi hsg môn ngữ văn 11 trường thpt Đô Lương 2 năm 2014-2015 có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi hsg môn ngữ văn 11 trường thpt Đô Lương 2 năm 2014-2015có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi học sinh giỏi lớp 11 gữ văn trường thpt Yên Lạc

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi học sinh giỏi lớp 11 gữ văn trường thpt Yên Lạc có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi học sinh giỏi lớp 11 gữ văn trường thpt Yên Lạc có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi hsg cấp trường môn ngữ văn 11 năm học 2017-2018 trường thpt Trực Ninh B Nam Định

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi hsg cấp trường môn ngữ văn 11 năm học 2017-2018 trường thpt Trực Ninh B Nam Địnhcó đáp án.Đề thi hsg cấp trường môn ngữ văn 11 năm học 2017-2018 trường thpt Trực Ninh B Nam Định có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi hsg cấp trường môn ngữ văn 11 năm học 2017-2018 trường thpt Trực Ninh B Nam Địnhcó đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi học sinh giỏi 11 ngữ văn tỉnh Lâm Đồng

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi học sinh giỏi 11 ngữ văn tỉnh Lâm Đồng có đáp án.Đề thi học sinh giỏi 11 ngữ văn tỉnh Lâm Đồng có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi học sinh giỏi 11 ngữ văn tỉnh Lâm Đồng có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi học kì ngữ văn 11 tham khảo

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi học kì ngữ văn 11 tham khảo có đáp án. Đề thi học kì ngữ văn 11 tham khảocó đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi học kì ngữ văn 11 tham khảo có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề kiểm tra chất lượng hsg 11 môn ngữ văn năm 2016-2017 trường thpt Ngô Thì Nhậm

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề kiểm tra chất lượng hsg 11 môn ngữ văn năm 2016-2017 trường thpt Ngô Thì Nhậm có đáp án.Đề kiểm tra chất lượng hsg 11 môn ngữ văn năm 2016-2017 trường thpt Ngô Thì Nhậm có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề kiểm tra chất lượng hsg 11 môn ngữ văn năm 2016-2017 trường thpt Ngô Thì Nhậm có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Bộ đề HSG văn 10 theo tác phẩm văn học

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Bộ đề HSG văn 10 theo tác phẩm văn học có đáp án.Bộ đề HSG văn 10 theo tác phẩm văn học có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngayBộ đề HSG văn 10 theo tác phẩm văn học có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi học sinh giỏi ,giáo án chuyên đề văn 10 cả năm

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giới thiệu Đề thi học sinh giỏi ,giáo án chuyên đề văn 10 cả năm có đáp án. Đề thi học sinh giỏi ,giáo án chuyên đề văn 10 cả năm có đáp án giúp các em ôn luyện và thi HSG môn Văn đạt kết quả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy HSG. Hãy tải ngay Đề thi học sinh giỏi ,giáo án chuyên đề văn 10 cả năm có đáp án. CLB HSG Hà nội nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


Đề thi vào lớp 10 môn Toán hệ không chuyên có đáp án hay và khó

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trọn bộ 95 đề thi Toán tuyển sinh 10 năm do các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh ra đề cùng đáp án, lời giải chuẩn xác nhất được chúng tôi cập nhật kịp thời nhằm giúp các em học sinh lớp 9, thầy cô và quý phụ huynh tham khảo và tải về sử dụng miễn phí.


Tuyển tập 10 đề Sở, trường Chuyên chọn lọc

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh chuẩn cấu trúc có đáp án chi tiết đề 09

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh chuẩn cấu trúc có đáp án chi tiết đề 05

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh chuẩn cấu trúc có đáp án chi tiết đề 02

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh chuẩn cấu trúc có đáp án chi tiết đề 03

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề thi tốt nghiệp THPT Sinh chuẩn cấu trúc có đáp án chi tiết đề 01

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Đề kiểm tra giữa kì I môn ngữ văn 7

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Zalo 0388202311 hoặc Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên web và drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tra cuối học kì 2 văn 8 có đáp án


Tài liệu mới download

Structure Flyers
 • 06/09/2023
 • 73
 • 7
kt anh lớp 6 mới
 • 26/02/2022
 • 140
 • 10
Ngữ pháp so sánh
 • 21/08/2023
 • 39
 • 1

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu