Anh 10 global_ Powerpoint năm học 2022 2023

CLB HSG Hà Nội xin giới thiệu Anh 10 global_ Powerpoint năm học 2022 2023. Anh 10 global_ Powerpoint năm học 2022 2023 là tài liệu hay và quý giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy Anh 10 Global. Hãy tải ngay Anh 10 global_ Powerpoint năm học 2022 2023. Giaoanxanh nơi luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công !!!

# Tài liệu Views Downloads
1 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 1.pptx 14 3 Download
2 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 2.pptx 6 3 Download
3 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 3.pptx 8 4 Download
4 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 4.pptx 10 2 Download
5 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 5.pptx 8 5 Download
6 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 6.pptx 4 2 Download
7 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 7.pptx 3 3 Download
8 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 8_Lesson 8.pptx 5 2 Download
9 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 4.pptx 5 1 Download
10 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 5.pptx 4 1 Download
11 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 6.pptx 4 1 Download
12 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 7.pptx 8 1 Download
13 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 8.pptx 2 1 Download
14 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 2.pptx 4 1 Download
15 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 3.pptx 3 1 Download
16 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 10_Lesson 1.pptx 3 1 Download
17 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 1 - Getting started.pptx 5 1 Download
18 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 2 - Language.pptx 0 0 Download
19 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 3 - Reading.pptx 1 0 Download
20 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 4 - Speaking.pptx 0 0 Download
21 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 5 - Listening.pptx 1 1 Download
22 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 6 - Writing.pptx 3 0 Download
23 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 7 - Communication _ culture.pptx 4 1 Download
24 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Lesson 8 - Looking back _ project.pptx 3 1 Download
25 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 1_Getting started.pptx 2 0 Download
26 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 2_Language.pptx 1 1 Download
27 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 3_Reading.pptx 5 1 Download
28 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 4_Speaking.pptx 25 5 Download
29 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 6_Writing.pptx 5 1 Download
30 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 7_CLIL.pptx 1 0 Download
31 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 7_Lesson 8_Looking back.pptx 1 0 Download
32 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 1_Getting started.pptx 1 0 Download
33 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 2_Language.pptx 0 0 Download
34 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 3_Reading.pptx 3 0 Download
35 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 4_Speaking.pptx 1 0 Download
36 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 5_Listening.pptx 0 0 Download
37 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 6_Writing.pptx 3 0 Download
38 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 7_CLIL.pptx 1 0 Download
39 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 6_Lesson 8_Looking back.pptx 0 0 Download
40 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 1_Getting started.pptx 1 0 Download
41 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 2_Language.pptx 2 0 Download
42 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 3_Reading.pptx 1 0 Download
43 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 4_Speaking.pptx 2 0 Download
44 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 5_Listening.pptx 0 0 Download
45 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 6_Writing.pptx 0 0 Download
46 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 7_Communication _ culture.pptx 5 0 Download
47 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U5_Lesson 8_Looking back.pptx 0 0 Download
48 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 6_Writing.pptx 3 0 Download
49 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 8_Looking back and Project.pptx 0 0 Download
50 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 7_Communication and Culture.pptx 1 0 Download
51 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 1_Getting started.pptx 2 1 Download
52 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 4_Speaking.pptx 1 0 Download
53 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 2_Language.pptx 5 1 Download
54 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 5_Listening.pptx 2 0 Download
55 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 3_Lesson 3_Reading.pptx 2 0 Download
56 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 8_Looking back and Project.pptx 2 1 Download
57 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 1_Getting Started.pptx 7 2 Download
58 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 6_Writing.pptx 2 1 Download
59 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 2_Language.pptx 4 1 Download
60 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 4_Speaking.pptx 1 1 Download
61 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 5_Speaking.pptx 2 1 Download
62 Anh 10 global_ bài giảng điện tử U2_Lesson 7_Communication and CLIL.pptx 1 1 Download
63 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 3 - Reading.pptx 7 3 Download
64 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 5 - Listening.pptx 4 2 Download
65 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 7 - Communication _ Culture.pptx 5 2 Download
66 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 6 - Writing.pptx 3 2 Download
67 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 2 - Language.pptx 4 2 Download
68 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 8 - Looking back _ Project.pptx 1 1 Download
69 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 1-Getting Started.pptx 16 4 Download
70 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 1_Lesson 4 - Speaking.pptx 5 2 Download
71 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 4_Lesson (1).pptx 4 0 Download
72 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 4_Lesson (2).pptx 2 0 Download
73 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 4_Lesson (3).pptx 3 0 Download
74 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 3_Lesson (1).pptx 1 0 Download
75 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 3_Lesson (2).pptx 1 0 Download
76 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 3_Lesson (3).pptx 0 0 Download
77 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 2_Lesson (1).pptx 2 0 Download
78 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 2_Lesson (2).pptx 2 0 Download
79 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 2_Lesson (3).pptx 1 0 Download
80 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 1_Lesson (1).pptx 2 0 Download
81 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 1_Lesson (2).pptx 3 0 Download
82 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Review 1_Lesson (3).pptx 5 0 Download
83 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 8_Looking back _ Project.pptx 0 0 Download
84 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 7_Communication _ Culture.pptx 2 0 Download
85 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 6_Writing.pptx 2 0 Download
86 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 5_Listening.pptx 3 1 Download
87 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 4_Speaking.pptx 0 0 Download
88 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 3_Reading.pptx 2 0 Download
89 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 2_Language.pptx 3 0 Download
90 Anh 10 global_ bài giảng điện tử Unit 4_Lesson 1_Getting started.pptx 8 0 Download

Bộ sưu tập cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Không có bộ sưu tập nào

Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Danh mục tài liệu